Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie

Dobrowoda 26, 28-100 Busko-Zdrój

 

Ogłoszenia-archiwum

 

Dobrowoda 2020-08-19

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy nauczyciela języka niemieckiego
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Dobrowodzie.

 

I. Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

2.Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

3. Wymiar czasu pracy: 4 godziny tygodniowo,
4. Data rozpoczęcia pracy: od 1 września 2020 r.

5. Miejsce wykonywania pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa
                                                    im. Jana Długosza w Dobrowodzie; Dobrowoda 26

II. Wymagania podstawowe :
1.Wykształcenie wyższe licencjat, mgr filologii germańskiej.

2. Przygotowanie pedagogiczne.

    Wymagania dodatkowe

1.  Umiejętność pracy z dziećmi;

2.   Umiejętność pracy samodzielnej  i pracy w zespole;
3.   Łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość;
4.   Komunikatywność, kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu, odpowiedzialność;

5. Kultura osobista, punktualność, sumienność, dyspozycyjność, odporność na stres, zaangażowanie;

6. Biegła obsługa komputera.


III. Zakres obowiązków:
1. Nauczanie j. niemieckiego w klasach  VII-VIII;

2. Terminowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego , praca z dziennikiem elektronicznym LIBRUS;

3. Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej i w zespołach Rady Pedagogicznej

5.Współpraca z rodzicami uczniów w środowisku lokalnym, wspieranie każdego ucznia
w jego rozwoju, kształtowanie postaw moralnych; udzielanie stosownej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

6. Przestrzeganie regulaminów, przepisów prawa, zasad BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie placówki; dbanie o estetykę pomieszczeń i powierzone mienie,;

7. Wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły oraz zleconych przez dyrektora.


IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy  zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane  wykształcenie, awans zawodowy,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu w przypadku zatrudnienia w innej jednostce,
 • podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru (Załącznik Nr 1)
 • podpisane odręcznie oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik Nr 2)
 2. o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiadanym obywatelstwie,
 4. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienia na stanowisku
 5. oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych     w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.         o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

 


Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę,
a dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,,potwierdzam zgodność z oryginałem''. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych
w Dobrowodzie, Dobrowoda 26,  28-100 Busko-Zdrój w godzinach od 8.00 do 14.00
w okresie: od ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej do 02.98.2020 r. do godz. 14.00.
W przypadku wysłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do ZPO w Dobrowodzie.
Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Kopertę z dokumentacją należy opisać w następujący sposób: ZPO w  Dobrowodzie „Nabór ofert na stanowisko nauczyciela j. niemieckiego";
3. Procedura wyboru kandydata będzie prowadzona przez Komisję powołaną przez Dyrektora ZPO i będzie składała się z dwóch etapów: I - analiza dokumentacji aplikacyjnej (pod kątem formalnym),
II - rozmowa rekrutacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania I etapu.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

                          DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ..........................................................................................................

2. Imiona rodziców ......................................................................................................................

3. Data urodzenia ........................................................................................................................

4. Obywatelstwo .........................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania...............................................................................................................

(jeżeli inne niż zameldowania)

 

6. Wykształcenie .........................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

 

   ....................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

7. Wykształcenie uzupełniające ..................................................................................................

   ....................................................................................................................................................

 (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ......................................................

   ....................................................................................................................................................

 (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 - 4 są zgodne z dowodem osobistym seria …..…...... nr ........................ wydanym przez ..............................................................................................

lub innym dowodem tożsamości ................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

................................                                                                                   ................................................................

(miejscowość i data)                                                                                                              (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

* niewłaściwe skreślić

 

 

Załącznik Nr 2

 

………………………………………..

imię i nazwisko osoby

składającej oświadczenie

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W związku z ubieganiem się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) – o zatrudnienie w Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie na stanowisku ………………………..……………………………… oświadczam, że:

 

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystam z pełni praw publicznych,
 • nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam obywatelstwo …………………………………………………………
 • stan mojego zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku ………………………………………………
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

 

 

………..…………………………………….                                                                                                                                                                                            (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

………………….…………………..…………………

        (miejsce i data złożenia oświadczenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY:

Oferta pracy - nauczyciel biologii

Utworzono dnia 07.08.2020

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy nauczyciela biologii w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Dobrowodzie.

czytaj dalej » na temat: Oferta pracy - nauczyciel biologii

Załączniki:

Wzór umowy i załączniki

Utworzono dnia 09.08.2020, 20:19

str.5

Utworzono dnia 09.08.2020, 20:18

str.4

Utworzono dnia 09.08.2020, 20:18

str.3

Utworzono dnia 09.08.2020, 20:17

str.2

Utworzono dnia 09.08.2020, 20:17

Zapytanie ofertowe str.1

Utworzono dnia 09.08.2020, 20:17

Nr 2

Utworzono dnia 07.08.2020, 18:25

Nr 3

Utworzono dnia 07.08.2020, 18:25

Nr 1

Utworzono dnia 07.08.2020, 18:25

cd oferta

Utworzono dnia 07.08.2020, 18:24

Oferta

Utworzono dnia 07.08.2020, 18:23

Informacje

Liczba wyświetleń: 1703
Utworzono dnia: 31.01.2020
Dokument wprowadził:
Barbarra Guzińska
Dokument opublikował:
Barbara Guzińska
Dokument wytworzył:
Barbara Guzińska
Podmiot udostępniający informację:
ZPO w Dobrowodzie

Historia publikacji

 • 10.12.2020 12:59, Interefekt
  Edycja strony: Ogłoszenia-archiwum
 • 10.12.2020 12:57, Interefekt
  Włączenie widoczności strony
 • 19.08.2020 11:02, Barbara Guzińska
  Edycja strony: Ogłoszenia